Perkhidmatan Perakaunan Bulanan

By: AZAMACC SERVICES SDN BHD  17-02-2012
Keywords: Accounting & Book Keeping Services

Laporan Kewangan sesebuah syarikat yang disediakan oleh AMSSB terdiri daripada laporan-laporan berikut:- a) Penyata Pendapatan (Penyata Untung Rugi) Bulanan syarikat atau perniagaan yang menunjukkan:- - Pendapatan daripada operasi - Pendapatan bukan daripada operasi – eg.Untung daripada jualan asset, sewa - Stok awal & Stok akhir (jika berkaitan) - Kos Barang untuk dijual (jika berkaitan) - Kos Jualan – eg.kos pengangkutan, kos pembungkusan - Perbelanjaan Pengurusan – eg.Fi Audit, Fi Sekretari, Alatulis - Perbelanjaan Operasi – eg.Sewa Kedai, belanja utiliti - Perbelanjaan Pemasaran – eg.Pengiklanan, Promosi - Perbelanjaan Pekerjaan – eg. Gaji & upah, Caruman EPF & SOCSO - Perbelanjaan Kewangan – eg. Faedah sewa beli, Faedah pinjaman / fasiliti kewangan b) Kunci Kira-Kira Bulanan syarikat atau perniagaan yang menunjukkan:- - Aset Tetap – harta-harta syarikat seperti kenderaan, mesin, loji, perabut & lekapan, computer dll. - Aset Semasa – aset syarikat yang lebih ‘cair’ seperti tunai di tangan & bank, penghutang dagangan - Liabiliti Semasa – tanggungan syarikat seperti pemiutang dagangan, Overdraf, belanja-belanja terakru - Liabiliti bukan Semasa – tanggungan syarikat dalam jangkamasa panjang seperti pinjaman bank, pinjaman sewa-beli kenderaan c) Laporan Aliran Tunai – laporan yang menunjukkan keluar –masuk aliran tunai sesebuah syarikat contohnya seperti untuk tujuan operasi, pelaburan & kewangan. d) Laporan Penghutang – menunjukkan baki penghutang pada sesuatu bulan e) Laporan Pemiutang - menunjukkan baki penghutang pada sesuatu bulan Fi Perkhidmatan adalah di antara RM200 - RM500 sebulan tempoh perakaunan, berdasarkan kepada kes.

Keywords: Accounting & Book Keeping Services

Contact AZAMACC SERVICES SDN BHD

Email

Print this page

Share